SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR

 

Str. Calea Naţională, nr.58, Botoşani

Tel: 0231/511194 Fax: 0231/530111

Certificata conform SR EN ISO 9001 :2001

Sesizaţi faptele de corupţie ale personalului Ministerului Afacerilor Interne la 

0800.0806.806

- linie telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticorupţie 

Protectia datelor cu caracter personal


Şeful serviciului: cms. şef  dr. ing. Ciubotaru Dănuţ

- curriculum vitae -

  PROGRAM  DE  LUCRU CU PUBLICUL  

 

LUNI

08.00 – 16.00

 
  MARTI 08.00 – 16.00  
  MIERCURI 08.00 – 18.00  
  JOI 08.00 – 16.00  
  VINERI 08.00 – 12.00  

  PROGRAM AUDIENŢE ŞEF SERVICIU:

MIERCURI                     12.00 – 13.00

PROGRAM EXAMINARE SALĂ:

MARTI     începând cu orele 8.00

JOI          începând cu orele 8.00

 • etichetele cu coduri de bara necesare desfăşurării examenului la sală se distribuie până la orele 11.00

 ATENŢIE ! 

- În vederea soluţionării cu operativitate a cererilor de preschimbare a permiselor de conducere româneşti  (model al Uniunii Europene) motivate de schimbarea domiciliului titularilor , acestea se vor opera numai in sistem informatic prin implementarea in evidenta a noului domiciliu, fără eliberarea unui nou document. Pentru efectuarea acestei operaţiuni solicitanţii vor prezenta actul de identitate in original si copie însoţite de cerere model preschimbare permis conducere  completată.

- Pentru consultare legislaţie, pe linie de examinare candidaţi în vederea obţinerii permisului de conducere , pe linie înmatriculări auto, pe linie preschimbare permise de conducere vă rugăm să accesaţi şi site-ul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Vehicule Bucureşti  -  www.drpciv.ro de unde puteţi descărca şi diferite formulare tipizate necesare prezentării la ghişeele serviciului.

- În cazul diverselor solicitări (copii acte din arhivă, adeverinţe, altele) ce necesită furnizare de date, solicitantul va depune o cerere în acest sens, însoţită de copii acte (de identitate, acte auto, acte permis de conducere, altele dupa caz)  şi taxa de furnizare date (Direcţia Taxe şi Impozite Locale).

 


 CUPRINS DOCUMENTAŢIE NECESARĂ LA GHIŞEE: 

  

CUPRINS DIVERSE FORMULARE TIPIZATE :


Documente necesare pentru eliberarea permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa

 • cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului ;

 • actul de identitate al titularului din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România, în original şi copie;

 • dovada plăţii taxelor şi tarifelor aferente eliberării permisului de conducere;

 • documentul emis de o unitate medicală autorizată, din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere;

 • permisul de conducere.

        In cazul pierderii sau furtului permisului de conducere, titularul declara acest fapt prin completarea in mod corespunzator a cererii.

Nota: Documentele pot fi depuse si la sediile altor servicii publice similare, in conformitate cu prevederile   OMAI 123/2013.

 

        Documente necesare pentru eliberarea duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilităţii administrative.

 • cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului ;

 • actul de identitate al titularului din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România, în original şi copie;

 • dovada plăţii taxelor şi tarifelor aferente eliberării permisului de conducere;

 • permisul de conducere.

        In cazul pierderii sau furtului permisului de conducere, titularul declara acest fapt prin completarea in mod corespunzator a cererii.

Nota: Documentele pot fi depuse si la sediile altor servicii publice similare din tara sau pot fi depuse prin corespondenta  in conformitate cu prevederile  OMAI 123/2013.

 

          Documente necesare pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului în cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în străinătate

 • cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului  se semnează de titular în faţa funcţionarului consular, care confirmă acest lucru prin semnătură şi ştampilă;

 • actul de identitate al titularului din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România, în copie;

 • procura specială şi actul de identitate al mandatarului, în original şi copie;

 • dovada plăţii taxelor şi tarifelor aferente eliberării permisului de conducere;

 • documentul emis de o unitate medicală autorizată, din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere, numai în cazul se solicită eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă. Documentul trebuie să îndeplinească, după caz, condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine; documentul se prezintă la serviciul public comunitar în original, însoţit de traducerea legalizată de către funcţionarul consular;

 • două fotografii ale titularului, color, în format 35 x 38,5 mm, de dată recentă. Fotografiile se aplică pe cerere, în spaţiul anume destinat, respectiv pe procura specială, în colţul din dreapta sus, şi se certifică prin aplicarea timbrului sec al misiunii diplomatice/oficiului consular.

 • permisul de conducere.

         În cazul pierderii sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în mod corespunzător a cererii.

 Cererea  poate fi depusă prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Procura poate fi autentificată şi de autorităţile străine, caz în care trebuie să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine.

 

Documente necesare preschimbarii permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti 

  Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitanţii depun personal, la serviciul public comunitar competent, dosarul de preschimbare a permisului de conducere, care trebuie să conţină următoarele documente:

 •    1. permisul de conducere naţional eliberat de autorităţile statelor prevăzute în anexele 1,2,3 din OMAI 163/10.08.2011 a cărui preschimbare se solicită, în original. În cazul în care permisul de conducere a fost eliberat de către autorităţile statelor prevăzute în anexele 2 şi 3 din ordinul mentionat se depune şi traducerea legalizată în limba română a acestuia; sau

          2. documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere, în cazul în care acesta din urmă a fost eliberat de autorităţile competente ale statelor prevăzute în anexa 1din ordinul mentionat. În cazul în care documentul nu este întocmit în limba română, se depune şi traducerea legalizată în limba română a acestuia;

 •   documentul de identitate, precum şi documentele care fac dovada domiciliului sau reşedinţei în România;

 •   cererea solicitantului, completată lizibil, cu majuscule, precum şi semnătura;

 •   dovada achitării taxelor şi tarifelor, prevăzute de lege, aferente preschimbării permisului de conducere; 

 •   documentul emis de o unitate de asistenţă medicală autorizată din care rezultă că titularul este apt să conducă autovehicule din categoriile menţionate în permisul de conducere prezentat pentru preschimbare  ( în cazul în care se solicită un permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă ).

Preschimbarea permisului de conducere poate fi efectuată numai după confirmarea autenticităţii şi a valabilităţii acestuia, pe categorii, de către autoritatea competentă a statului care l-a eliberat.

   Documentele necesare in dosarul de examinare, valabilitatea acestora

 •    cererea  tip  completata si semnata de candidat;

 •     fisa de scolarizare, emisă de şcoala de conducători auto în cadrul căreia candidatul a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică, în care se consemnează şi avizul medical "apt pentru conducerea autovehiculelor din grupa ...", corespunzător categoriei pentru care se solicită examinarea (fisa este valabila un an de la absolvirea  scolii de soferi);

 • certificat de cazier judiciar (valabil 6 luni de la data eliberarii);

 • copie act de identitate valabil ;

 • dovada de plata  a taxelor si tarifelor aferente obtinerii permisului de conducere

      La data verificării dosarului de examinare, respectiv la data susţinerii probelor de examen, candidaţii trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condiţiile de vârstă, să fie apţi din punct de vedere medical, să facă dovada domiciliului, resedintei sau, dupa caz rezidentei in Romania, sa faca dovada pregatirii teoretice si practice  prin cursuri organizate în şcoli de conducători auto şi să nu se afle în una dintre situaţiile prevăzute la art 24 alin. (6) din  OUG 195/2002.

 

Documente necesare in dosarul de examinare pentru redobândirea permisului de conducere

    Candidatul a carui permis de conducere a fost anulat ca urmare a raminerii definitive a unei hotariri judecatoresti pentru una din faptele prevazute la art. 114 aliniat 1si art. 115 aliniat 1 din OUG 195/2002 prezinta urmatoarele documente :

 • cererea tip semnata de candidat;

 • certificatul de cazier judiciar in termenul de valabilitate ;

 • copia actului de identitate valabil;

 • dovada de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere;

 • documentul emis de o unitate de asistenta medicala autorizata din care sa rezulte ca titularul este apt sa conduca  autovehicule din categoria/categoriile pentru care solicita examinarea (fisa medicala) ;

 • document care atesta ca este apt psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice (aviz psihologic valabilitate 1 an);

 • original si copie sentinta penala ramasa definitiva , chitanta achitare amenda penala, bilet liberare penitenciar sau altele dupa caz (vezi Nota).

    Nota: Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie, cu excepţia cazurilor când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din OUG 195/2002.

 

Valabilitatea administrativa a permiselor de conducere pe categorii de vehicule

 • 5 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv

 • 10 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2, A, B, Bl şi BE.

    Nota: În cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permiselor de conducere ori al schimbării numelui titularului, autorităţile competente eliberează, după caz, un duplicat a cărui valabilitate nu poate depăşi valabilitatea administrativă a documentului înlocuit sau alt permis de conducere.

            

Lista unitatilor medicale autorizate in judetul Botosani

 • Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani - Ambulatoriu

 • Spitalul Municipal Dorohoi - Ambulatoriu - Integrat

 • S.C. Ecomed SRL Botosani

 

Lista cu taxe pentru obtinerea permisului de conducere

      Taxe achitate la Directia Taxe si Impozite Locale:

 • Pentru categoriile A, A1, B , B1, BE  6 lei ,iar in cazul respins de 3 ori, taxa de examen este 84 lei.

 • Pentru categoriile C,CE, D, DE , C1 si D1  28 lei iar in cazul  respins de 3 ori, taxa de examen este 84 lei.

 • Redobândire 84 lei.

 • Taxa furnizare date = 5 Lei 

    Altele:

 • Contravaloare permis conducere (CEC) = 68 Lei

 

Radierea din circulatie

Cazuri de radiere:

 • In cazul exportului;

 • In cazul dezmembrării;

 • La cererea proprietarului;

 • In cazul furtului;

 • Ca urmare a unei hotarâri judecătoreşti.

 • La dispunerea Serviciului Rutier;

 • La dispozitia autoritatii publice locale.

Documente necesare pentru radiere

 • cerere tip;

 • cartea de identitate a vehiculului;

 • fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare sau certficat fiscal ;

 • certificatul de inmatriculare a vehiculului; (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea sau furtul C.I.);

 • trei exemplare completate ale certificatului de radiere;

 • actul de identitate al solicitantului(original si copie)

 • placile cu numerele de inmatriculare;

 • documentul original si copie din care rezulta ca a intervenit unul din urmatoarele cazuri de  radiere:

 • Document care atesta dezmembrarea, casarea sau predarea in vederea dezmembrarii

 • Act spatiu (garaj,curte,teren) - in cazul radierii la cerere

 • Hotarâre judecatoreasca ramasa defimitiva  - prin care se dispune radierea din circulatie

 • Adresa si  Dispozitia de radiere a Serviciului Rutier - prin care se dispune radierea

 • Adresa autoritatii publice locale si Dispozitia primarului pentru vehicule declarate fara stapân

 In plus in cazul persoanelor juridice

- Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de inmatriculare  societate comerciala , act de infiintare,  etc) in original si copie;

- Adresa inregistrata si stampilata  cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;

- Copia si  actul de identitate al delegatului;

 Documente necesare pentru inmatriculare

Vehicule la prima inmatriculare in Romania

 • cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;

 • fişa de înmatriculare a vehiculului,  completată cu datele proprietarului si semnata de acesta, având viza organului fiscal competent al autorităţii  administraţiei publice locale.

- În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia precum şi copia actului de identitate.

- În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie depunerea documentelor de identificare pentru utilizator.

 • cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;

 • ITP in termen de valabilitate

 • certificat de autenticitate in termen de valabilitate (eliberat de RAR);

 • documentele de inmatriculare straine, dupa caz, traduse si legalizate;

 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;

 • actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă, în termenul de valabilitate al acesteia;

 • dovada de plată a taxei de înmatriculare (Directia Taxe si Impozite Locale);

 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare (CEC);

 • dovada de plata timbrului de mediu  pentru autovehicule  (Trezorerie – se inscrie pe chitanta, obligatoriu, seria cartii de identitate a vehiculului  pentru care se face inmatricularea);

 • decizia de calcul a taxei timbrului de mediu  pentru autovehicule;

 • certificat care atesta plata TVA pentru persoane fizice si juridice care nu sunt platitoatre de TVA \ declaratia pe propria raspundere a administratorului societatii platitoare de TVA

 • plata contravalorii plăcuţelor cu număr de înmatriculare ( la ghiseu);

 • placutele cu numere de inmatriculare straine /declaratia pe propria raspundere privind modul in care vehiculul a intrat in tara , dupa caz;

 • procura specială, după caz.

In plus in cazul persoanelor juridice

 • Acte specifice de identificare  (cod fiscal, certificate de inmatriculare  societate comerciala, act de infiintare,  etc) in original si copie;

 • Adresa inregistrata de solicitare cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;

 • Copia si actul de identitate al delegatului;

 • Alte acte necesare clarificarii unor situatii particulare.

 

Transcrierea

(vehicule care au fost inmatriculate permanent in Romania) 

 • cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul , proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;

 • fişa de înmatriculare a vehiculului,  completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii  administraţiei publice locale.

 • in cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale şi copia actului de identitate.

 • in cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele şi semnătura acesteia;

 • cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;

 • certificatul de autenticitate al vehiculului, eliberat de R.A.R. , valabil

 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;

 • actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

 • dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice,

 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă in termen de valabilitate (pe numele noului proprietar)

 • decizia de calcul si chitanta de plata a timbrului de mediu sau dupa caz adeverinta eliberata de ANAF din care sa rezulte ca nu a fost restituita taxa speciala/de poluare/de emisii poluante/timbru de mediu ;

 • dovada de plată a taxei de înmatriculare (Directia Taxe si Impozite Locale);

 • certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;

 • plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reşedinţa sau sediul pe raza altui judeţ decât al fostului proprietar;

 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;(C.E.C.)

 • dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (la ghiseu), daca nu se pastreaza de noul proprietar

 • procura specială, după caz.

   

In plus in cazul persoanelor juridice

 • Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de înmatriculare  S.C., act de înfiinţare,  etc) in original si copie;

 • Adresa înregistrata de solicitare cu indicarea delegatului autorizat sa depună si sa ridice documentele de circulaţie;

 • Copia si  actul de identitate al delegatului;

Autorizarea provizorie

Documente necesare :

 • cererea solicitantului care cuprinde si declaratia acestuia  cu privire la modul de intrare a vehiculului in proprietatea sa;

 • actul de proprietate – in copie ;

 • copia documentului de asigurare pentru cazuri de raspundere civila (R.C.A.);

 • taxa de autorizare provizorie (Directia Taxe si Impozite Locale);

 • certificat fiscal (pentru a doua şi a treia autorizare) de la serviciul Taxe si Impozite Locale ;

 • dovada de plata a contravalorii  autorizatiei provizorii ( CEC);

 • actul de identitate al solicitantului in original si copie;

 • contravaloarea placilor provizorii (la ghiseu);

In plus in  cazul persoanelor juridice :

·        Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de inmatriculare  S.C., act de infiintare,  etc) in original si copie;

·        Adresa inregistrata de solicitare cu indicarea   delegatului  autorizat sa depuna si sa ridice documentele de  circulatie;

·        Copia si actul de identitate al delegatului.     

Inmatricularea temporara

IMPORTANT !

Înmatricularea temporară se realizează în cazul vehiculelor de provenienţă străină care beneficiază de regimul vamal de admitere temporară sau pentru vehiculele destinate exportului.

 • cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;

 • fişa de înmatriculare a vehiculului,  completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii  administraţiei publice locale.

- În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane în virtutea unui drept legal, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia precum şi copia actului de identitate.

- În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie depunerea documentelor de identificare pentru utilizator.

 • cartea de identitate a vehiculului avind aplicata folia de secretizare de catre RAR in original si copie ;

 • dovada de plata a taxei de inmatriculare ;

 • dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare  ( CEC );

 • contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare (la ghiseu);

 • documentul de proprietate, in original si copie, din strainatate, tradus si legalizat, după caz;

 • cartea de identitate a vehiculului strain ,in original ,tradus si legalizat, după caz;

 • actul de identitate al solicitantului in original si copie;

 • copia documentului de asigurare pentru cazuri de raspundere civila (R.C.A.);

 • certificatul de inmatriculare strain;

 • placile cu numere de inmatriculare temporara – daca vehiculul a intrat pe roti in tara. In lipsa acestora, declaratia pe propria răspundere cu privire la imprejurarile care au condus la lipsa acestora;

 • chitanta vamala in original, sau declaratia vamala de import temporar - copie legalizata având aplicat timbrul sec al notarului

 • dovada I.T.P. valabila;

 • certificatul de autenticitate eliberat de R.A.R.;

 • decizia de calcul a taxei timbrului de mediu  pentru autovehicule;

 • certificat care atesta plata TVA pentru persoane fizice si juridice care nu sunt platitoatre de TVA \declaratia pe propria raspundere a administratorului societatii platitoare de TVA

Alte acte necesare clarificarii unor situatii particulare

 • PENTRU CETATENII STRAINI CU RESEDINTA IN ROMANIA:  - pasaport strain, insotit de legitimatia de sedere temporara cu viza in termen de valabilitate;

 • PENTRU CETATENI  ROMANI CU DOMICILIUL IN STRAINATATE:  - pasaport romanesc in care este mentionat domiciliul din strainatate insotit de un document din care rezulta stabilirea resedintei in Romania (act proprietate imobil, contract de inchiriere etc.)

In plus in cazul persoanelor juridice :

 • Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de inmatriculare  S.C., act de infiintare,  etc) in original si copie;

 • Adresa inregistrata de solicitare cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;

 • Copia  si actul de identitate al delegatului;

Eliberare duplicat certificat de înmatriculare ca  urmare a pierderii/furtului/deteriorarii

 Documente necesare:

 • cererea solicitantului însoţită de declaraţia solicitantului din care să rezulte pierderea sau furtul documentului;

 • fisa de inmatriculare;

 • cartea de identitate a vehiculului, original şi copie;

 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare( CEC);

 • copia asigurarii RCA in termen de valabilitate;

 • duplicat ITP valabil;

 • actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

 In plus in cazul persoanelor juridice

·        Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de inmatriculare  S.C. , act de infiintare,  etc) in original si copie;

·        Adresa inregistrata de solicitare cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;

·        copia si  actul de identitate al delegatului

Eliberare certificat de înmatriculare la solicitarea schimbarii numarului de inmatriculare

 Documente necesare :

 • cererea solicitantului;

 • fisa de inmatriculare;

 • cartea de identitate a vehiculului, original şi copie;

 • vechiul certificat de înmatriculare cu ITP valabil;

 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare (CEC)

 • actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

 • plăcuţele vechi cu numărul de înmatriculare;

 • tarifului legal de atribuire a unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare.

In plus in cazul persoanelor juridice

·        Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de inmatriculare  S.C. , act de infiintare,  etc) in original si copie;

·        Adresa inregistrata de solicitare cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;

·        Copia si actul de identitate al delegatului;

Lista taxe inmatriculare si tarife placute de inmatriculare

 • Contravaloare certificat de inmatriculare (CEC) = 37 LEI

 • Contravaloare autorizatie de circulatie provizorie (CEC) = 13 LEI

 • Contravaloare taxa autorizare provizorie (Directia Taxe si Impozite Locale) = 9 Lei

 • Taxa furnizare date (Directia Taxe si Impozite Locale) = 5 Lei

 • Taxa de inmatriculare pentru vehiculele cu masa maxima autorizata pina in 3500 kg = 60 Lei (Taxe si Impozite Locale)

 • Taxa de inmatriculare pentru vehiculele cu masa maxima autorizata peste 3500 kg = 145 Lei (Taxe si Impozite Locale)

 

Tarife  placute de inmatriculare :

 • Tip A  - 40 RON (2 buc)

 • Tip B  - 23 RON (1 buc)

 • Tip C  - 17 RON (1 buc)

 • Taxa Preferinta    - 45 RON

 • Provizorii    - 40 RON (2buc)


[Prima pagina]