ROMANIA                

 

 

 

MINISTERUL  AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI- JUDEŢUL BOTOŞANI

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR

Str.Calea Nationala,nr.58-Botosani

Tel-0231/511194 Fax-0231/530111

 Certificata conform SR EN ISO 9001 :2001

 Seful serviciului :cms sef dr. ing. Ciubotaru Danut

curriculum vitae


PROGRAM  DE  LUCRU

 

LUNI                             08.00 – 16.00

MARTI                          08.00 – 16.00

MIERCURI                   08.00 – 18.00

JOI                                08.00 – 16.00

VINERI                         08.00 – 12.00

 

 

PROGRAM AUDIENTE SEF SERVICIU:

 

MIERCURI                             12.00 – 13.00

 

PROGRAM EXAMINARE SALA:

MARTI     incepind cu orele 8.00

JOI           incepind cu orele 8.00

etichetele cu coduri de bara necesare desfasurarii examenului la sala se distribuie pina la orele 11.00

 

Menţionăm că plata în numerar a taxelor NU se mai face prin casieriile CEC Bank

 

 

ATENTIE ! 

-In vederea solutionarii cu operativitate a cererilor de preschimbare a permiselor de conducere romanesti  ( model al Uniunii Europene ) motivate de schimbarea domiciliului titularilor , acestea se vor opera numai in sistem informatic, prin implementarea in evidenta a noului domiciliu, fara eliberarea unui nou document .Pentru efectuarea acestei operatiuni solicitantii vor prezenta actul de identitate in original si copie insotite de cerere model, preschimbare permis conducere -se elibereaza la ghiseu.

-Pentru consultarea legislatiei, pe linie de examinare candidati in vederea obtinerii permisului de conducere ,  inmatriculari auto,  preschimbare permis de conducere se poate accesa  accesa site-ul Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule Bucuresti  -  www.drpciv.ro de unde puteti descarca si diferite formulare tipizate necesare prezentarii la ghiseele serviciului.

-In cazul diverselor solicitari (copii acte din arhiva, adeverinte ,altele), ce necesita furnizare de date, solicitantul va depune o cerere in acest sens, insotita de copii acte (de identitate, acte auto, acte permis de conducere, altele dupa caz)  si taxa de furnizare date (Directia Taxe si Impozite Locale ).

 


 

CUPRINS DOCUMENTATIE NECESARA LA GHISEE:

 

Documente necesare pentru eliberarea permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa

Documente necesare pentru eliberarea duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilităţii administrative.

Documente necesare pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului în cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în străinătate

Documente necesare preschimbarii permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti 

Documentele necesare in dosarul de examinare, valabilitatea acestora

Documente necesare in dosarul de examinare pentru redobindirea permisului de conducere

Valabilitatea administrativa a permiselor de conducere pe categorii de vehicule

Lista unitatilor medicale autorizate in judetul Botosani

Lista cu taxe pentru obtinerea permisului de conducere

Radierea din circulatie

Documente necesare pentru radiere

 Documente necesare pentru inmatriculare

Transcrierea

 Autorizarea provizorie

 Inmatricularea temporara

 Eliberare duplicat certificat de înmatriculare ca  urmare a pierderii,furtului sau deteriorarii

 Eliberare certificat de înmatriculare la solicitarea schimbarii numarului de inmatriculare

Lista taxe inmatriculare si tarife placute de inmatriculare

 

 

CUPRINS DIVERSE FORMULARE TIPIZATE :

Cerere transcriere autovehicul

Cerere eliberare autorizatie provizorie

Cerere radiere

Certificat de radiere

Cerere certificat de inmatriculare nou (pierdere, modificari date personale  si, sau de vehicul..)

Fisa de inmatriculare (fata) si  declaratie pierdere, furt,deteriorare certificat sau placute inmatriculare (verso)

Declaratie tva

Cerere inmatriculare definitiva

Declaratie renuntare categorie

Declaratie pierdere permis de conducere

Cerere pentru eliberarea permisului de conducere eliberat de alt stat

 

 

 

Documente necesare pentru eliberarea permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa

 

         In cazul pierderii / furtului permisului de conducere, titularul  completeaza o  declaratie de pierdere /prezinta un document din care sa rezulte declararea  furtului la oganele competente  .

Nota: Documentele pot fi depuse si la sediile altor servicii publice similare, in conformitate cu prevederile   OMAI 123/2013.

 

        Documente necesare pentru eliberarea duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilităţii administrative.

        In cazul pierderii / furtului permisului de conducere, titularul  completeaza o  declaratie de pierdere /prezinta un document din care sa rezulte declararea  furtului la oganele competente  .

Nota: Documentele pot fi depuse si la sediile altor servicii publice similare din tara sau pot fi depuse prin corespondenta  in conformitate cu prevederile  OMAI 123/2013.

 

          Documente necesare pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului în cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în străinătate

         In cazul pierderii / furtului permisului de conducere, titularul  completeaza o  declaratie de pierdere /prezinta un document din care sa rezulte declararea  furtului la oganele competente  .

 Cererea  poate fi depusă prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Procura poate fi autentificată şi de autorităţile străine, caz în care trebuie să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine.

 

Documente necesare preschimbarii permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti 

 

Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitanţii depun personal, la serviciul public comunitar competent, dosarul de preschimbare a permisului de conducere, care trebuie să conţină următoarele documente:

          2. documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere, în cazul în care acesta din urmă a fost eliberat de autorităţile competente ale statelor prevăzute în anexa 1din ordinul mentionat. În cazul în care documentul nu este întocmit în limba română, se depune şi traducerea legalizată în limba română a acestuia;

Preschimbarea permisului de conducere poate fi efectuată numai după confirmarea autenticităţii şi a valabilităţii acestuia, pe categorii, de către autoritatea competentă a statului care l-a eliberat.

   Documentele necesare in dosarul de examinare, valabilitatea acestora

      La data verificării dosarului de examinare, respectiv la data susţinerii probelor de examen, candidaţii trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condiţiile de vârstă, să fie apţi din punct de vedere medical, să facă dovada domiciliului, resedintei sau, dupa caz rezidentei in Romania, sa faca dovada pregatirii teoretice si practice  prin cursuri organizate în şcoli de conducători auto şi să nu se afle în una dintre situaţiile prevăzute la art 24 alin. (6) din  OUG 195/2002.

 

Documente necesare in dosarul de examinare pentru redobindirea permisului de conducere

 

    Candidatul a carui permis de conducere a fost anulat ca urmare a raminerii definitive a unei hotariri judecatoresti pentru una din faptele prevazute la art. 114 aliniat 1si art. 115 aliniat 1 din OUG 195/2002 prezinta urmatoarele documente :

    Nota :Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie, cu excepţia cazurilor când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din OUG 195/2002.

 

Valabilitatea administrativa a permiselor de conducere pe categorii de vehicule

    Nota: În cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permiselor de conducere ori al schimbării numelui titularului, autorităţile competente eliberează, după caz, un duplicat a cărui valabilitate nu poate depăşi valabilitatea administrativă a documentului înlocuit sau alt permis de conducere.

            

Lista unitatilor medicale autorizate in judetul Botosani

 

Lista cu taxe pentru obtinerea permisului de conducere

      Taxe achitate la Directia Taxe si Impozite Locale :

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BOTOȘANI

       

 

Radierea din circulatie

Cazuri de radiere:

                     

Documente necesare pentru radiere

     In plus in cazul persoanelor juridice

-Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de inmatriculare  societate comerciala. , act de infiintare,  etc) in original si copie;

-Adresa inregistrata   cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;

-Copia si  actul de identitate al delegatului;

 

 Documente necesare pentru inmatriculare

Vehicule la prima inmatriculare in Romania

·        cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul , proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;

·        fişa de înmatriculare a vehiculului,  completată cu datele proprietarului si semnata de acesta, având viza organului fiscal competent al autorităţii  administraţiei publice locale.

-În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia precum şi copia actului de identitate.

- În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatoriu depunerea documentelor de identificare pentru utilizator.

·        cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;

·        ITP in termen de valabilitate

·       certificat de autenticitate in termen de valabilitate (eliberat de RAR);

·       documentele de inmatriculare straine ,dupa caz ,traduse si legalizate ;

·        documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;

·        actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

·        copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă, în termenul de valabilitate al acesteia;

·        dovada de plată a taxei de înmatriculare (Directia Taxe si Impozite Locale);

·        dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare la Trezorerie cont

RO51TREZ116502601X008619; CF 3372696,

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BOTOȘANI;

·        dovada de plata timbrului de mediu  pentru autovehicule  ( Trezorerie –se inscrie pe chitanta,obligatoriu seria cartii de identitate a vehiculului  pentru care se face inmatricularea);

·        decizia de calcul a taxei timbrului de mediu  pentru autovehicule;

    certificat care atesta plata TVA pentru persoane fizice si juridice care nu sunt platitoare de TVA \declaratia pe propria raspundere a administratorului societatii platitoare de TVA

·        plata contravalorii plăcuţelor cu număr de înmatriculare ( la ghiseu);

·        placutele cu numere de inmatriculare straine /declaratia pe propria raspundere privind modul in care vehiculul a intrat in tara , dupa caz;

·        procura specială, după caz.

·        In plus in cazul persoanelor juridice

-Acte specifice de identificare  (cod fiscal,certificate de inmatriculare  societate  ) in original si copie;

-Adresa inregistrata de solicitare cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;

-Copia si actul de identitate al delegatului;

Alte acte necesare clarificarii unor situatii particulare.

Transcrierea

(vehicule care au fost inmatriculate permanent in Romania)

 

·        cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul, in virtutea unui drept legal, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;

·        fişa de înmatriculare a vehiculului,  completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii  administraţiei publice locale ;

·        in cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale şi copia actului de identitate;

·        in cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele şi semnătura acesteia;

·        cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;

·        certificatul de autenticitate al vehiculului, eliberat de R.A.R. , valabil;

·        documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;

·        actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

·        dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice ;

·        copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă in termen de valabilitate(pe numele noului proprietar);

·      decizia de calcul si chitanta de plata a timbrului de mediu sau dupa caz adeverinta eliberata de ANAF din care sa rezulte ca nu a fost restituita taxa speciala/de poluare/de emisii poluante/timbru de mediu ;

·        dovada de plată a taxei de înmatriculare (Directia Taxe si Impozite Locale);

·        certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;

·        plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reşedinţa sau sediul pe raza altui judeţ decit al fostului proprietar;

·        dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare la Trezorerie cont

RO51TREZ116502601X008619; CF 3372696,

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BOTOȘANI;

·        dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (la ghiseu),daca nu se pastreaza de noul proprietar;

·        procura specială, după caz.

   

In plus in cazul persoanelor juridice

·        Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de inmatriculare societate  ) in original si copie;

·        Adresa inregistrata de solicitare cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;

·        Copia si  actul de identitate al delegatului;

 Autorizarea provizorie

Documente necesare :

·        cererea solicitantului care cuprinde si declaratia acestuia  cu privire la modul de intrare a vehiculului in proprietatea sa ;

·        actul de proprietate –in copie ;

·        copia documentului de asigurare pentru cazuri de raspundere civila (R.C.A.);

·        taxa de autorizare provizorie (Directia Taxe si Impozite Locale);

 

    certificat fiscal (pentru a doua si a treia autorizare), de la serviciul Taxe si Impozite Locale ;

·        dovada de plata a contravalorii  autorizatiei provizorii la Trezorerie cont

RO51TREZ116502601X008619; CF 3372696,

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BOTOȘANI

·        actul de identitate al solicitantului in original si copie;

·        contravaloarea placilor provizorii (la ghiseu);

In plus in  cazul persoanelor juridice :

·        Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de inmatriculare  societate ) in original si copie;

·        Adresa inregistrata de solicitare cu indicarea   delegatului  autorizat sa depuna si sa ridice documentele de  circulatie  ;

·        Copia si actul de identitate a delegatului .     

 Inmatricularea temporara

IMPORTANT !

Înmatricularea temporară se realizează în cazul vehiculelor de provenienţă străină care beneficiază de regimul vamal de admitere temporară sau pentru vehiculele destinate exportului.

·        cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul in virtutea unui drept legal,  proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;

·        fişa de înmatriculare a vehiculului,  completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii  administraţiei publice locale.

                     -În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane in virtutea unui drept legal, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia precum şi copia actului de identitate.

   - În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie depunerea documentelor de identificare pentru utilizator.

·        cartea de identitate a vehiculului avind aplicata folia de secretizare de catre RAR in original si copie ;

·        dovada de plata a taxei de inmatriculare ;

·        dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare la Trezorerie cont

RO51TREZ116502601X008619; CF 3372696,

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BOTOȘANI;

·        contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare (la ghiseu);

·        documentul de proprietate in original si copie  , din strainatate tradus si legalizat, dupa caz ;

·        cartea de identitate a vehiculului strain ,in original ,tradus si legalizat , dupa caz ;

·        actul de identitate al solicitantului in original si copie;

·        copia documentului de asigurare pentru cazuri de raspundere civila (R.C.A.);

·        certificatul de inmatriculare strain ;

·      placile cu numere de inmatriculare temporara – daca vehiculul a intrat pe roti in tara.In lipsa acestora declaratia pe proprie raspundere, cu privire la imprejurarile care au condus la lipsa acestora ;

·       chitanta vamala in original ,sau declaratia vamala de import temporar- copie legalizata avind aplicat timbrul sec al notarului ;

·        dovada I.T.P. valabila;

·        certificatul de autenticitate eliberat de R.A.R.;

·       decizia de calcul a taxei timbrului de mediu  pentru autovehicule;

·       certificat care atesta plata TVA pentru persoane fizice si juridice care nu sunt platitoatre de TVA \declaratia pe propria raspundere a administratorului societatii platitoare de TVA.

Alte acte necesare clarificarii unor situatii particulare

·            PENTRU CETATENII STRAINI CU RESEDINTA IN ROMANIA:  -pasaport strain ,insotit de legitimatia de sedere temporara cu viza in termen de valabilitate;

·            PENTRU CETATENI  ROMANI CU DOMICILIUL IN STRAINATATE:  -pasaport romanesc in care este mentionat domiciliul din strainatate insotit de un document din care rezulta stabilirea resedintei in Romania( act propietate imobil,contract de inchiriere etc.)

In plus in cazul persoanelor juridice :

·        Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de inmatriculare  societate) in original si copie;

·        Adresa inregistrata de solicitare cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;

·        Copia  si actul de identitate al delegatului;

 Eliberare duplicat certificat de înmatriculare ca  urmare a pierderii, furtului sau deteriorarii

 Documente necesare :

·     cererea solicitantului însoţită de declaraţia solicitantului din care să rezulte pierderea sau furtul documentului;

·        fisa de inmatriculare;

·        cartea de identitate a vehiculului, original şi copie;

·        dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare Trezorerie cont

RO51TREZ116502601X008619; CF 3372696,

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BOTOȘANI;

·        actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

 In plus in cazul persoanelor juridice

·        Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de inmatriculare  societate) in original si copie;

·        Adresa inregistrata de solicitare cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;

·        copia si   actul de identitate al delegatului.

Eliberare certificat de înmatriculare la solicitarea schimbarii numarului de inmatriculare

 Documente necesare :

·        cererea solicitantului;

·        fisa de inmatriculare;

·        cartea de identitate a vehiculului, original şi copie;

·        vechiul certificat de înmatriculare cu ITP valabil;

·        dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare Trezorerie cont

RO51TREZ116502601X008619; CF 3372696,

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BOTOȘANI;

·        actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

·        plăcuţele vechi cu numărul de înmatriculare;

·        tarifului legal de atribuire a unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare.

In plus in cazul persoanelor juridice

·        Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de inmatriculare  societate) in original si copie;

·        Adresa inregistrata de solicitare cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;

·        Copia si actul de identitate al delegatului;

Lista taxe inmatriculare si tarife placute de inmatriculare

Contravaloare certificat de inmatriculare  = 37 LEI;

Contravaloare autorizatie de circulatie provizorie  = 13 LEI;

LA Trezorerie cont

RO51TREZ116502601X008619; CF 3372696,

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BOTOȘANI;

Contravaloare taxa autorizare provizorie (Directia Taxe si Impozite Locale) =9 Lei;

Taxa furnizare date (Directia Taxe si Impozite Locale) = 5 Lei;

Taxa de inmatriculare pentru vehiculele cu masa maxima autorizata pina in 3500 kg. =60 Lei (Taxe si Impozite Locale);

Taxa de inmatriculare pentru vehiculele cu masa maxima autorizata peste 3500 kg. =145 Lei (Taxe si Impozite Locale);

 

Menţionăm că plata în numerar a acestor taxe NU se mai face prin casieriile CEC Bank

 

        Tarife  placute de inmatriculare :

Tip A  -40 Lei ( 2 buc);

Tip B  -23 Lei ( 1 buc);

Tip C  -17 Lei (1 buc);

Taxa Preferinta    -45 Lei;

Provizorii    -40 Lei (2buc).