BIROUL JUDEŢEAN PENTRU URMĂRIREA APLICĂRII UNITARE A

LEGILOR PRIVIND RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR

 

REORGANIZAT PRIN ORDINUL PREFECTULUI NR. 72 din 23.02.2016

PREŞEDINTE:

- Dan Nechifor, Prefect al Judeţului Botoşani;

MEMBRI:

- Elena Coşman, Subprefect al Judeţului Botoşani;        

 

- Gheorghe Munteanu, Sef Serviciu în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Botoşani;

 

- Valentin Ghitun, Consilier superior AJFP Botoşani;

 

- Mihai Aurel Bâlbă, Director O.C.P.I. Botoşani;

 

- Daniela Volosciuc, Consilier juridic în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Botoşani;

 

- Daniela Cozmiuc, Consilier principal în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Botoşani;

  ATRIBUŢII:

- centralizează date din teritoriu şi transmite Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor situaţiile privind imobilele restituite în natură şi imobilele restituite în echivalent, constând în alte bunuri sau servicii şi despăgubiri acordate în baza Titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

- monitorizează aplicarea corectă şi unitară a legilor privind restituirea proprietăţilor şi acordă îndrumare persoanelor fizice implicate în procedurile administrative de restituire, soluţionează petiţiile ce îi sunt adresate;

- primeşte şi difuzează în teritoriu precizările formulate de Autoritate;

- întocmeşte şi comunică Autorităţii toate datele ce îi sunt solicitate;

- la cererea Secretariatului tehnic al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România şi a Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, în urma verificării în teritoriu, comunică situaţia juridică şi locativă a imobilelor solicitate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, precum şi titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

   

Situaţia privind Stadiul de soluţionare a notificărilor formulate potrivit Legii nr. 10/2001 cu modificările şi completările ulterioare

(click aici pentru a vizualiza)


 

 

[Prima pagina]