Comuna  MANOLEASA

 

s_manoleasa.jpg (96076 bytes)

 

Date de contact:

Primăria comunei Manoleasa

comuna Manoleasa, judeţul Botoşani

tel: 0231/560101

Monografia comunei  Manoleasa

Teritoriul comunei Manoleasa, aparţine din punct de vedere administrativ judeţului Botoşani, ocupând o poziţie centrală pe latura lui estică în zona adiacentă  a acului de acumulare Stănca – Costeşti, în zona de vărsare a Volovăţului în  Prut.

Din punct de vedere geostructural  teritoriul ca parte componentă  a Cămpiei Moldovei, aparţine Platformei Moldoveneşti unitate rigidă, cratonizată în a doua jumătate a proterozoicului Ea este alcătuită din două etaje structurale: un etaj inferior, precambrian, constituit în general de roci cristaline cutate şi metamorfozate, peste care se aşterne un etaj superior, post proterozoic  format dintr-un pachet de roci sedimentate ordoficiene şi luriene, cretacico şi cuaternare, necutate cu importante discordanţe stratiografice între ele. Peste sidimentele marine amintite se suprapune o pătura discontinuă de “formaţiuni acoperitoare” de luturi loessoide  eluviale si coluviale cu grosimi diferite.

In ansamblu său, relieful comunei  Manoleasa are un aspect larg vălurat, cu inerfluvii deluroase  şi altitudini  apropiate, lăsând impresia că provin dintr-o suprafaţă unică fregmentată  de răuri. Aspectul general al reliefului cu contururi domoale şi văi largi ale căror versanţi sunt modelaţi de alunecări, ori eroziune  torenţială, ca urmare a structurii predominant argilo-nisipoase dă teritoriului  un aspect estompat, îmbătrânit parca înainte de vreme. Relieful prezintă  în general înclinări pe direcţia NV-SE cu înălţimile cele mai mari în partea de NV  (Dealul Ponoara Zoiţani  251 m   şi Dealul Hârtop). Altitudinea medie a reliefului este cuprinsă între 125-150 m, altitudinile  cele mai coborăte înregistrându-se în şesul Volovăţului  (98  -  100 m). In ansamblul său relieful teritoriului   are un caracter sculptural, la care se adaugă forme ale reliefului de acumulare  (terase, şesuri, glacisuri de acumulare), formate în lungul reţelei hidrografice.

Clima comunei Manoleasa  se încadrează în climă temperat continentală din ţinutul deluros  stepic cu temperaturi medii anuale în jur de 8,3  grade C, cu mari amplitudini termice, cu ierni friguroase şi veri secetoase, cu precipitaţii reduse ce au un regim neuniform, cu vânturi dominate dinspre NV.

Hidrografica  comunei este reprezentată prin ape subterane  cu caracteristici  fizico-chimice şi dinamice proprii, dar  insuficiente  pentru a satisface nevoile locale, ceia  ce determină folosirea  unor surse mixte (subterane şi de suprafaţă  în alimentarea cu apă a localităţilor. Reţeaua hidrografică de suprafaţă este reprezentată  prin răul Prut şi afluentul său principal de pe raza comunei  pârâul Volovăţ, la care se adaugă  o reţea de pârâiaşe mici cu caracter temporar. Apele stătătoare sunt reprezentate prin mici iazuri amenajate pentru adăpatul animalelor. Din anul  1977 se impune în peisajul comunei prezenţa lacului de acumulare de pe râul Prut în a  cărui zonă adiacenta este situata şi comuna noastră.

In ceea ce priveşte vegetaţia, fauna şi solurile trebuie  să reţinem că ele sunt asemănătoare spaţiilor mai largi ale Cămpiei  Moldovei. Nota dominantă este dată de intervenţia factorului antropic ce a modificat substanţial biotopurile naturaleînlocuindu-le cu culturi agricole. Vegetatia este reprezentata prin mici ochiuri de stepă destinate în general păşunilor şi pâlcuri de pădure (de tipul şleaurilor).Vegetaţia intra zonală este reprezentată prin mici areale cu specii halofile şi hidrofile.

Fauna  reflectă caracteristicile  zonei de interferenţa a elementelor central-europene cu cele asiatice. Sub raport economic  o importanţă mai mare prezintă: căprioara, mistreţul iepurele, vulpea  cât şi unele păsări (prepeliţa, potârnichea). In apele lacului de acumulare de pe Prut, a iazurilor  şi râmnicelor amenajate cresc: crapi, mrene, plătici, caraşi  şalăi, somn, etc.

Solurile reprezentative  sunt cele ce aparţin clasei molisolurilor, reprezentate prin: cernoziom cambic şi soluri cenuşii. Alături de acestea, în funcţie de conditiile pedogenetice locale apar în areale discontinui soluri holomorfe (soloneşuri) soluri hidromorfe (lăcovişti)  şi soluri neevoluate  soluri aluviale, coluviale şi regosoluri.                                                                        

Caracteristicile fizico – geografice prezentate au oferit şi oferă un cadru natural ce a favorizat aşezarea populaţiei  în aceste teritorii încă din cele mai vechi timpuri. In prezent populaţia comunei Manoleasa este în descreştere cu un spor natural mic asociat cu un accentuat proces de îmbătrânire a populaţiei şi un spor migratoriu negativ, explică tendinţa generală de scădere a numărului de locuitori şi atrage atenţia asupra necesităţii intervenţiei  organelor de decizie cu măsuri care să vizeze  stabilirea populaţiei în comună.

Aşezările  din cadrul comunei  Manoleasa sunt aşezări de tip rural, cu o evoluţie multimilenară  pe aceste meleaguri, cu un număr mic de locuitori  fiind aşezări de tip răsfirat  cu funcţie predominant agrară. O problemă importantă ce se impune în privinţa aşezărilor rurale ale comunei  este găsirea unor soluţii  sociale şi tehnico-economice care sa asigure dezvoltarea  în viitor.

Comuna Manoleasa are o economie predominant agrară, caracterizată prin îmbinarea culturii plantelor cu creşterea animalelor. In cultura plantelor o pondere importantă o deţine cultura cerealelor (porumb, floarea soarelui, grâu) alături de care se impune şi cultura plantelor tehnice  cum ar fi sfecla de zahăr  care a dispărut  din cultură.

Creşterea animalelor se bazează pe suprafaţa de păşune  de care dispune comuna. Si produsele secundare din sectorul vegetal. După numărul şi importanţa lor în cadrul comunei Manoleasa se impune creşterea  ovinelor, bovinelor, porcinelor, cabalinelor şi păsărilor.

Un important aport la  asigurarea  alimentaţiei populaţiei îl aduce şi piscicultura – activitate recreativă  o data cu apariţia  lacului de acumulare de pe Prut.

Prin valorificarea resurselor  de materii oferite de cadrul natural, dar şi din necesitatea asigurării unor servicii către populaţie, se afirmă şi în cadrul comunei noastre în ultimii ani activitatea industriei mici şi de prestări de servicii  în  baza  legilor  privatizării.

Monografia comunei Manoleasa  prezentată  în mare parte poate constitui un important material de documentare  în cunoaşterea  şi cercetarea orizontului local – acest adevărat  „laborator natural”  cu ferestrele larg deschise spre cunoaşterea ţinuturilor locale, spre formarea  şi aducerea tinerei generaţii în spiritul dragostei şi ataşamentului faţa de meleagurile natale, spre formare şi educarea lor pentru muncă şi viaţă.

 

                                                                        Concluzii

Comuna Manoleasa este situată pe interfluviul Prut – Volovăţ şi este graniţa ţării noastre cu Republica Moldova, reprezentată în acest sector de apele lacului Stânca-Costeşti de pe râul Prut.

În prezent, comuna Manoleasa are în componenţa ei 8 sate: Flondora, Iorga, Liveni, Sadoveni, Manoleasa, Manoleasa-Prut, Loturi şi Zahoreni.

Primele atestări documentare pentru aşezările din comună apar în secolul al XVI-lea. Dintre satele actuale, cea mai veche atestare aparţine localităţii Liveni, menţionată la data de 17 august 1667.

 

                                                           Situaţia economico-socială

Comuna Manoleasa are o economie agrară, caracterizată prin cultura plantelor şi creşterea animalelor. Comuna dispune de 57 de tractoare şi alte utilaje agricole, precum şi de 21  combine pentru păioase.                                                                                                                                

În comună funcţionează  11  societăţi agricole cu personalitate juridică şi mai multe asociaţii agricole familiale.

S-au înfiinţat şi unităţi de prestări servicii, şi anume: mori de porumb, ateliere de fierărie, lemnărie, croitorie, cizmărie.

Activitatea comercială este asigurată de 37 de unităţi alimentaţie publică, din care 37 sunt private.

Comuna Manoleasa dispune de drumuri în lungime de 44 km, din care 7 km sunt asfaltaţi. Comuna este deservită de o reţea de aducţiune a apei potabile, în lungime de 18  km, ce alimentează satele Liveni şi Manoleasa.

Învăţământul în comuna Manoleasa are bogate tradiţii. Funcţionează 10 unităţi şcolare în care îşi desfăşoară activitatea didactică 40  cadre.

Activitatea culturală este reprezentată de cele  3  cămine culturale din satele Liveni, Zahoreni  şi Manoleasa şi de cele 6 biblioteci cu un număr de peste 32000 de volume.

Activitatea de ocrotire a sănătăţii este asigurată printr-un dispensar medical la Manoleasa şi un punct sanitar la Liveni.

Având în vedere structura economică şi socială actuală, comuna Manoleasa are posibilităţi de redresare, ţinând cont de potenţialul material şi uman în condiţiile unei infuzii de capital care să asigure o infrastructură modernă, dezvoltarea industriei mici şi prestări servicii, asigurarea bazei materiale a sănătăţii, învăţământului, asistenţei sociale şi alte domenii care fac parte din viaţa de zi cu zi.

 

                                                           Obiective de investiţii

- Modernizarea drumurilor  în satele comunei 

- Reabilitarea  şi  extinderea  alimentării  cu apă  în satele  Liveni, Loturi  şi Iorga. Program  SAPARD

- Complex sportiv şi Solarii comunitare. Program DFID

- Dezvoltarea  învăţământului rural – Scoli  satele Flondora –Zahoreni. Program finanţat de Banca Mondială.

- Utilităţi (apă, canalizare, mobilier) - Program finanţat de Banca Mondială.

  

Indicatori

Comuna Manoleasa

Denumire

indicatori

 

U.M.

Total comună

Sat

Manoleasa

Manoleasa Prut

Flondora

Zahoreni

Sadoveni

Loturi

Iorga

Liveni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Populaţie

pers.

3720

685

113

582

618

534

234

112

842

Suprafaţa

ha.

9320,25

1580

830

940

968

1200

1320,25

859

1623

Locuinţe existente

Nr.

1375

232

47

200

202

200

90

58

346

Suprafaţa locuibilă

Mii mp.

116,76

20,5

3,5

17,42

13,9

19,21

5,55

8,41

28,17

Lungimea drumurilor publice, din care :

Km

125

16

8

23

15

20

6

6

31

- modernizate

 

17

2

3

6

 

6

 

 

 

- pietruite

 

51

6

2

5

9

8

4

4

13

- drumuri pământ

 

57

8

3

12

6

6

2

2

18

Lungimea liniei cale ferată

Km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile

Km

18

5

 

 

 

 

2

 

11

Lungimea reţelei de canalizare

Km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lungimea reţelei electrice

Km

125

16

8

23

15

20

6

6

31

Număr de gospodării racordate la reţeaua electrică

Nr.

1365

230

47

199

201

198

88

58

344

Salariaţi – nr. mediu

Pers.

191

75

4

17

18

14

7

2

54

Suprafaţa agricolă, din care:

Ha

7699,61

1398,01

472,34

895.92

1027,32

1104,6

948,11

421.75

1431,56

- suprafaţa arabilă

 

6447,76

1200

356

758

830

958,3

865,46

340

1140

- păşuni

 

1082.5

174,6

102

122

178

123

54,9

69

259

- fâneţe

 

122,93

17,46

10,25

13,48

14,25

16,3

19,3

9,48

22,41

- vii

 

37,18

4,50

3,59

1,28

3,57

5,50

7,37

2,87

8,5

- livezi

 

9,24

1,45

0,50

1,16

1,50

1,50

1,08

0,40

1,65

Păduri şi  alte terenuri cu vegetaţie forestieră

Ha

578,58

 

 

 

310,08

 

 

 

268,5

Ape, bălţi

Ha

699,06

87,01

0,43

89,04

54,03

180,94

150

0,57

137,04

Alte terenuri

Ha

43,16

6,39

3,4

5,15

5,32

4,54

7,40

5,37

5,59

Effective de animale, din care:

Cap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- bovine

 

1742

280

40

250

252

230

190

45

455

- porcine

 

1064

360

38

225

77

437

59

51

781

- ovine

 

4398

533

80

500

680

630

500

95

1380

- păsări

 

21350

3540

250

3060

2400

5450

650

450

5550

Unităţi de Poştă

Nr.

3

1

 

 

 

1

 

 

1

Abonaţi la serviciul telefonic

Nr.

287

67

12

53

36

37

15

12

55

Abonaţi la radio

Nr.

1361

237

42

205

166

221

62

97

331

Abonaţi la TV

Nr.

1170

226

31

180

152

183

36

54

308

Unităţi de învăţământ, din care :

Nr.

10

2

 

2

2

2

 

 

2

- grădiniţe

 

5

1

 

1

1

1

 

 

1

- şcoli

 

5

1

 

1

1

1

 

 

1

Populaţie şcolară

Nr.

443

236

 

35

42

27

 

 

103

Personal didactic, din care :

Nr.

40

21

 

3

4

3

 

 

9

- calificat

 

22

10

 

3

2

1

 

 

6

Cămine culturale

Nr.

3

1

 

 

1

 

 

 

1

Biblioteci

Nr.

6

2

 

1

1

1

 

 

1

Spitale

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paturi în spitale

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispensare/ cabinete medicale umane

Nr.

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Medici/medici de familie

Nr.

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Personal mediu sanitar

Nr.

4

3

 

 

 

 

 

 

1

Dispensare/cabinete medicale veterinare

Nr.

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Medici sector public/privat veterinar

Nr.

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Personal mediu sanitar veterinar

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenţi economici, din care:

Nr.

48

8

2

4

7

9

4

1

13

- producţie, mica industrie, ind. alimentară

 

9

2

1

 

2

2

 

 

2

- comerţ, magazine, depozite

 

28

3

1

3

4

4

4

1

8

- asociaţii agricole

 

11

3

 

1

1

3

 

 

3

Înfrăţiri cu alte localităţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizaţii neguvernamentale înfiinţate

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Pagina principala |